Tietosuojakuvaus

1. YLEISTÄ

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen ("Tietosuoja-asetus") edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

2. REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjänä toimii Nokas Finland Oy (jäljempänä rekisterinpitäjä) tämän tietosuojakuvauksen mukaisesti.

Osoite: Turvalaaksontie 1, 01741 Vantaa

Puhelin: 010 656 5300

Tietosuojavastaava: tietosuoja@nokas.com

3. REKISTERIN NIMI

Nokas Finland Oy:n markkinointi- ja viestintärekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE

Yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri käyttötarkoituksista ja niihin sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä.

PÄÄASIALLINEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön henkilöt. Tietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat:

a)sopimuksen toteuttamiseen liittyvä tarve tai oikeutettu etu (GDPR, Art. 6 kohta 1 b ja art. 6 kohta 1 f)

b)rekisteröidyn suostumus (GDPR, Art. 6 kohta 1a)

c)lakisääteinen velvoite (GDPR, Art. 6 kohta 1 c)

Rekisterissä käsitellään pääasiallisesti seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) asiakkaan nimi, yhteystiedot, asema

4. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA TAI SÄILYTYSAJAN MÄÄRITTÄMISKRITEERIT

Henkilötietoja sisältävät tiedot säilytetään 10 vuotta pankkilain velvoitteen mukaisesti

5. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännöllisin perustein Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

6. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN

Henkilötietoja tietoja ei siirretä tai luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET

Henkilötietojen pääasiallisina lähteinä toimii asiakkaan itsensä ilmoittamat henkilötiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema).

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

8.1 Tarkastus- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista ja selvitystyöstä, jos pyyntöjä tehdään saman tahon toimesta useita vuoden aikana. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa.

8.2 Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

8.3 Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

8.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

8.5 Oikeuksien käyttäminen

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainittuihin osoitteisiin tietosuojavastaavalle. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia.

9. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja henkilökohtaisin salasanoin. Asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joiden on työnsä suorittamiseksi käsiteltävä henkilötietoja tai alihankkijat ja palveluntarjoajat, joiden kanssa Nokas Finland Oy on tehnyt lakisääteisen sopimuksen tietojenkäsittelystä. Nokas Finland Oy:n kaikki toimitilat ovat lukittuja ja liikkumista valvotaan kulkuluvilla.